Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Basis in Balans met Yvonne:

Yvonne Verhoeven, gewichtsconsulent, slaapcoach en Energetisch Systeem Therapeut.

Cliënt:                                       

de persoon aan wie Basis in Balans met Yvonne advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres:                         

de locatie waarop de praktijk van de Basis in balans met Yvonne wordt uitgeoefend;

Arts:                                            

De huisarts of specialist door wie de cliënt naar Basis in balans met Yvonne  is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

Basis in Balans met Yvonne geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

Basis in balans met Yvonne kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. Indien gewenst houdt Basis in balans met Yvonne  de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij Basis in balans met Yvonne hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Basis in balans met Yvonne geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Basis in balans met Yvonne gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Basis in balans met Yvonne de cliënt schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Basis in balans met Yvonne  beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom                                                                                                 

Basis in balans met Yvonne behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Basis in balans met Yvonne  noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Basis in balans met Yvonne verstrekt zijn. 

Artikel 7: Betaling

Betaling aan Basis in balans met Yvonne: Individuele trajecten dienen contant of middels een bankoverschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt, een factuur voor het geleverde consult of een verzamelfactuur voor de geleverde consulten. Dit gaat in overleg.

Een groepscursus dient middels een bankoverschrijving plaats te vinden. Na aanmelding ontvangt cliënt een bevestigingsbrief met daarin alle noodzakelijke informatie omtrent de cursus en tevens een betaalverzoek voor een eerste betaling van € 70,00. Hiermee is een definitieve plaats gereserveerd. Hiervoor ontvangt cliënt dan een factuur. Deze kan cliënt evt. indienen bij de zorgverzekering. Daarmee is de plaats in de groepscursus voor cliënt gereserveerd. Voor de eerste bijeenkomst dient overeenkomstig het gestelde in de bevestigingsbrief een tweede betaling van € 250,00 te worden voldaan. Na afloop van de cursus ontvangt de cliënt hiervan de factuur.

Indien de nota dertig dagen na datering niet is voldaan, is Basis in balans met Yvonne gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Basis in balans met Yvonne heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Basis in balans met Yvonne  is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Basis in balans met Yvonne  sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Basis in balans met Yvonne verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Basis in balans met Yvonne.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Basis in balans met Yvonne  verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Basis in balans met Yvonne  nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Basis in balans met Yvonne om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Basis in balans met Yvonne  te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Basis in balans met Yvonne is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Basis in balans met Yvonne  is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. 

Basis in balans met Yvonne

Yvonne Verhoeven
Rozenberg 6 
5768 GR Meijel

info@yvonneverhoeven.nl

Privacy verklaring

Basis in balans met Yvonne

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de diensten van Basis in balans met Yvonne  en of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Basis in balans met Yvonne heeft verstrekt. Basis in balans met Yvonne kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

Persoonlijke persoonsgegevens: 

Uw voor- en achternaam – uw telefoonnummer(s) – uw e-mailadres –uw IP-adres.

Bijzondere persoonsgegevens:

Naast persoonlijke persoonsgegevens registreren we ook bijzondere persoonsgegevens (zoals geboortedatum, lengte, gewicht, vetpercentage, spiermassa, visceraal vet, RM en evt. gebruikte medicatie) Deze worden bewaard in uw fysieke en/of online dossier. Daarnaast wordt er informatie over u verzameld die direct afkomstig is uit van interactie met u. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de cliënt te kunnen helpen met zijn/haar hulpvraag. Deze informatie wordt 10 jaar bewaard omdat cliënten in de toekomst terug kunnen komen voor een nieuwe hulpvraag en dan de historische gegevens evt. van belang kunnen zijn om de cliënt goed te kunnen helpen. Omdat financiële informatie wettelijk 7 jaar bewaard moet blijven zal deze financiële informatie niet eerder dan die periode van 7 jaar worden verwijderd.                                                                                         

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Waarom Basis in balans met Yvonne gegevens nodig heeft:

Basis in balans met Yvonne verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Basis in balans met Yvonne uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Basis in balans met Yvonne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Basis in balans met Yvonne) tussen zit.

Verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens:

Basis in balans met Yvonne respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Basis in balans met Yvonne gebruikt. U heeft ten allen tijden de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen en te verwijderen. Basis in balans met Yvonne bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn. 

Delen met anderen:

De persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt in overeenstemming met u en indien dit nodig is om aan de overeenkomst te kunnen voldoen of wanneer Basis in balans met Yvonne hiertoe wettelijk verplicht is. 

Gebruik van cookies:

De website van Basis in balans met Yvonne maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, laptop, tablet of smart phone. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door de website van bewust met Judith. De website van Basis in balans met Yvonne maakt hiervan gebruik om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. 

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website van Basis in balans met Yvonne gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal ervoor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Basis in balans met Yvonne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yvonneverhoeven.nl​. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Basis in balans met Yvonne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe Basis in balans met Yvonne persoonsgegevens beveiligt

Basis in balans met Yvonne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yvonneverhoeven.nl.

Beveiligen:

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit ondanks alle zorgvuldigheid die wij in acht nemen. Wij vragen u als u een kwetsbaarheid ontdekt deze zo snel mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie zodat wij de benodigde maatregelen kunnen treffen. Gebruik hiervoor het telefoonnummer 06- 24420470 of info@yvonneverhoeven.nl

Basis in balans met Yvonne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Basis in balans met Yvonne verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Yvonne Verhoeven via info@yvonneverhoeven.nl of 06-24420470